Kim jesteśmy?

Nasz zespół to specjaliści doświadczeni w prowadzeniu różnego rodzaju projektów w obszarze szeroko pojmowanej pomocy społecznej. Pracujemy w systemie projektowym. Do realizacji działań angażujemy również specjalistów zewnętrznych gwarantujących prawidłowy przebieg prowadzonego programu wsparcia.

 

Grażyna Kaczmarek

Prezes

Grazyna kaczmarek 2

Pedagog Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim, organizatorka pomocy  społecznej i pracy socjalnej. Od zawsze związana z pomocą społeczną. Obecnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Ekspert w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wypracowywania standardu usług w pomocy społecznej.  Inicjatorka wielu przedsięwzięć w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim. Działaczka społeczna zaangażowana w organizacjach pozarządowych w skali Powiatu Pleszewskiego oraz organizacji regionalnych. Specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień. Jako Prezes Centrum Rozwoju inicjuje poszczególne działania Stowarzyszenia, odpowiada za planowanie strategiczne i reprezentuje organizację na zewnątrz. Wielokrotnie doceniona za dokonania w pomocy społecznej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Paweł Przybył

Wiceprezes

wiceprezes Paweł Przybył

Lekarz chirurg związany z Pleszewskim Centrum Medycznym. Inicjator utworzenia Centrum i jego aktywny działacz. W Stowarzyszeniu odpowiada za współpracę zagraniczną. Dzięki jego staraniom pozyskano sprzęt rehabilitacyjny z organizacji GPS Wilhemshaven (Niemcy/Dolna Saksonia – partner Stowarzyszenia). Inicjator utworzenia przy Stowarzyszeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Pleszewie. Inicjator programów rehabilitacyjnych i z profilaktyki zdrowia. Autor akcji charytatywnych prowadzonych przez Centrum na rzecz chorych dzieci (zbiórki pieniężne w ramach cyklicznej akcji pn. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”). Włącza się osobiście w programy profilaktyczne w zakresie zdrowia i uzależnień. W ostatnim czasie nagrodzony przez Wojewodę Wielkopolskiego Srebrnym Krzyżem Zasług, a także przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt działań w sektorze pozarządowym w ramach Stowarzyszenia Centrum Rozwoju oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, którego jest Wiceprezesem.

Zbigniew Wochna

Wiceprezes

zdjęcia Wochna 004

Lekarz rodzinny. Aktywny działacz społeczny i współorganizator Centrum. W Centrum odpowiada za koordynację współpracy z instytucjami zdrowia i innymi podmiotami wspierającymi chore i niepełnosprawne osoby.

Dorota Olejniczak

członek Stowarzyszenia

Dorota Olejniczak

Pedagog o specjalności resocjalizacja, inżynier informatyki. Koordynuje całość działalności projektowej Stowarzyszenia. W działaniach podejmowanych przez Centrum Rozwoju zajmuje się aspektem budowania pozytywnego wizerunku osoby starszej z naciskiem na obszary aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie działań nastawionych na rozwój intelektualny seniorów oraz poprawiających ich kondycję psychoruchową (w tym także w kontekście współpracy międzypokoleniowej). Realizator projektów wolontariackich we współpracy z Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Koordynuje akcje wolontariatu pracowniczego na rzecz pomocy podopiecznym Stowarzyszenia („Bieg dla zdrowia Moniki” w 2012 roku). Na co dzień jest pracownikiem Sekcji Organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Koordynator merytoryczny pn.: „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konsultant, doradca w zakresie partnerskich rozwiązań przy realizacji usług społecznych aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim, członek Zespołu roboczego w projekcie „Silni i samorządni – Wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych”, koordynator merytoryczny projektu systemowego „Razem łatwiej“ — projekt aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim

Małgorzata Szeląg

Skarbnik

Malgorzata Szelag

Pedagog pracy socjalnej, organizator pomocy społecznej. Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, w którym pełni funkcję Zastępcy Dyrektora oraz kieruje Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych. Pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin i ich opiekunów. Doradca w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W Stowarzyszeniu odpowiada za koordynację współpracy Centrum Rozwoju z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne, w tym współpracę z PFRON.

Katarzyna Krawczyk

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Krawczyk

Organizator pomocy społecznej, trener PRIDE przygotowujący kandydatów na rodziców zastępczych, instruktor zajęć teatralnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, doświadczona w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Obecnie Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie. W ramach pracy w stowarzyszeniu koordynuje projekty z  zakresu: realizacji programu PEAD (pomoc żywnościowa) i współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolski Bank Żywności, aktywizacji osób niepełnosprawnych i podnoszenia poziomu ich funkcjonowania  w  środowisku lokalnym, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacji programów teatroterapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ewelina Grygiel

Członek Stowarzyszenia

Ewelina Grygiel

Politolog, specjalista zarządzania projektami i organizator pomocy społecznej. W Centrum Rozwoju odpowiada za realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych,  rodzin zastępczych, a także planowanie i promocję. Koordynuje całość działalności projektowej Stowarzyszenia. W ramach Centrum Informacyjno — Doradczego wspiera organizacje trzeciego sektora w zakresie tworzenia, ich rozwoju i pozyskiwania środków. Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Kusiak

członek Stowarzyszenia

Aga Kusiak (1)

Pedagog, specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, mediator, organizator pomocy społecznej. W stowarzyszeniu realizuje programy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a w  nich głównie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej. Absolwent studiów i szkoleń realizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum Mediacji w Warszawie, Terenowy Komitet Ochrony Praw dziecka w Poznaniu,  Fundację „UWOLNIENIE” w Łodzi. Zawodowo związana z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Obecnie Dyrektor Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie. 

Lucyna Roszak

członek Stowarzyszenia

Lucyna Roszak

Socjolog. Certyfikowany Trenerem Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)® oraz trener z obszaru edukacji finansowej (zarządzanie budżetem w gospodarstwach domowych.) Na co dzień pracuje w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie. Koordynuje w niej działania Centrum Wolontariatu. Nadzoruje działania Centrum oraz prowadzi szkolenia dla wolontariuszy oraz koordynatorów z instytucji i organizacji pozarządowych. W stowarzyszeniu działa od 2001 roku. Obszary jakimi zajmuje się w Centrum Rozwoju: — koordynator i doradca Centrum Informacyjno — Doradczego dla organizacji pozarządowych, rozwój wolontariatu i działania aktywizujące młodzież (koordynator Centrum Wolontariatu).

 

Wspierają nas:

Marian Sztamburski – radca prawny