Ratownicy medyczni dzieciom — FUNDACJA PZU

Ratownicy medyczni dzieciom — FUNDACJA PZU

nn

 

„Ratownicy medyczni dzieciom”

Szanowni Państwo,

projekt pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” na terenie powiatu pleszewskiego realizowany jest już od dwóch lat. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i powodzeniem.

W tym roku realizatorzy projektu: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju oraz Pleszewskie Centrum Medyczne już po raz drugi realizują projekt z Partnerem – Fundacją PZU.

Projekt powstał z inicjatywy ratowników medycznych pracujących w Pleszewskim Centrum Medycznym. Niewątpliwym liderem grupy jest pomysłodawca akcji – Dominik Kołaski. Realizowany projekt jest jego autorskim projektem skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym (4 – 6 lat). Program zajęć został opracowany na podstawie jego własnej wiedzy i doświadczenia. Poprzez zabawę dzieci uczą się podstawowych zasad pierwszej pomocy. Po zajęciach każde dziecko potrafi ocenić bezpieczeństwo, wezwać pomoc, a także udzielić podstawowej pomocy osobie poszkodowanej. Nie jest dla nich tajemnicą umiejętność wezwania pomocy, rozmowa z dyspozytorem, ułożenie w pozycji bezpiecznej, wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej czy też bandażowanie. Wiedzą również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, w szkole oraz poza domem. Podczas zajęć dzieci poznają sylwetkę ratownika medycznego oraz innych służb ratowniczych: policjanta, strażaka i ratownika wodnego. Mogą również wcielić się w ich rolę odgrywając scenki sytuacyjne. Zweryfikowanie zdobytej wiedzy odbywa się podczas egzaminu – dzieci odpowiadają na pytania, po egzaminie są już pełnoprawnymi Małymi Ratownikami. Za swój trud otrzymują drobne upominki oraz mają możliwość obejrzenia z bliska karetki pogotowia.

A skąd pomysł na zajęcia? Tak naprawdę pomysł zrodził się na podstawie analizy danych statystycznych, nawet nie tych ogólnopolskich, ale tych z kart wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w Pleszewie. W obrębie zainteresowań naukowych Dominika Kołaskiego znajdują się problemy nagłego zatrzymania krążenia oraz aspekty zaniechania lub podejmowania resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez świadków zdarzenia.

W 2018 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest Pleszewskie Centrum Medyczne wyjechały do 39 przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Tylko w 9 przypadkach udało się przywrócić spontaniczne krążenie krwi. Co ciekawe 7 z 9 przypadków dotyczyły miejscowości, w których stacjonują karetki pogotowia. Nasuwa się w związku z tym tylko jeden wniosek, szanse na przeżycie mają tylko osoby, które szybko uzyskają pomoc. Pomoc ta może pochodzić od ratowników, ale największe znaczenie ma ta udzielona przez świadków zdarzenia, ponieważ do obumierania mózgu dochodzi już po 3 – 4 minutach niedotlenienia. Do niepokojących statystyk można również doliczyć te, w których zgon z nieznanej przyczyny wystąpił przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego – w 2018 roku było 65 takich przypadków. Analizując sytuację oraz opracowując wnioski i rekomendacje warto powołać się na Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, które wskazują, że odstępy czasu pomiędzy szkoleniami przypominającymi będą się różnić w zależności od adresatów szkolenia jednak wiadomo, że umiejętności potrzebne do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej pogarszają się w ciągu miesięcy od szkolenia, dlatego też strategia corocznych szkoleń przypominających może być niewystarczająca. Podczas gdy optymalny czas przerwy pomiędzy szkoleniami nie jest znany, korzystne mogą okazać się częste szkolenia przypominające („w małych dawkach“).

Dzięki pozyskaniu Partnera – Fundacji PZU w ramach projektu „Ratownicy medyczni dzieciom” oprócz zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzone zostaną zajęcia dla opiekunów dzieci i ich najbliższych. A skąd pomysł na tego typu zajęcia dla tak wąskiej grupy osób? Z wyjaśnieniami śpieszy już Dominik Kołaski – w 2017 roku na terenie powiatu pleszewskiego doszło do 50 zdarzeń z udziałem dzieci w wieku od 0 do 5 lat. W 10 % przypadków były to urazy. W prawie 15% przypadków możemy mówić o bezpośrednim zagrożeniu życia. W ponad ¾ przypadków Zespoły Ratownictwa Medycznego w powiecie pleszewskim wyjeżdżały do zachorowań do dzieci w wieku od 0 do 5 lat, ¼ stanowiły wypadki. 40 na 50 przypadków zdarzeń z udziałem dzieci miało miejsce w domu. 25% interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego zakończyło się pozostawieniem dziecka w domu. Prawie 70% przypadków wymagało przewiezienia do placówki leczniczej. Dane statystyczne jasno wskazują, że najwięcej przypadków nieszczęśliwych zdarzeń występuje w środowisku domowym. Stąd na domownikach spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach opiekunowie dzieci oprócz nabycia umiejętności z zakresu pierwej pomocy będą mieli okazję nauczyć się umiejętności kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu dziecka oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. Dzięki zajęciom wśród uczestników wykształtuje się świadomość i postawa sprzyjająca bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Dla uczestników szkolenia przewidziany jest również drobny upominek.

Dzięki udzielonemu wsparciu w ramach projektu zakupione zostaną zestawy fantomów szkoleniowych oraz specjalistyczne fantomy, AED treningowe, zestaw do pozoracji urazów, wszystko po to, aby podnieść jakość prowadzonych zajęć. Materiały dydaktyczne zostaną wykorzystane do realizacji podobnych zajęć w przyszłości oraz przy okazji prezentowania stoisk edukacyjnych i promocyjnych podczas wydarzeń organizowanych w lokalnej społeczności.

Projekt realizujemy od lutego do końca października 2019 roku. Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa zarówno przedszkola jak i osoby zainteresowane w udziale w szkoleniu dla opiekunów dzieci i ich najbliższych. Informacje na temat projektu na bieżąco zamieszczane są na portalu społecznościowym fb: Ratownicy Medyczni Dzieciom, na stronie internetowej Stowarzyszenia Centrum Rozwoju oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informację można uzyskać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: scrpleszew@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 62 742 01 61.

 

 

 

 

 

Comments are closed