Statut

STATUT

 Stowarzyszenia Centrum Rozwoju

 ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§2

1.    Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

2.        Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 §3

Terenem działania jest obszar Polski. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Pleszewie.

 §4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 §5

1.        Działanie Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2.        Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

 Cele i sposoby działania

 §6

Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy i wsparcia  udzielanych bezpłatnie lub odpłatnie, a w szczególności:

1.    pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a.       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b.    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2.    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3.        działalności charytatywnej;

4.  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5.   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

a.         działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6.    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;

7.       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8.      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9.      działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10.   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12.    działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14.    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15.  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19.    turystyki i krajoznawstwa;

20.    porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21.    obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

a.         udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23.    ratownictwa i ochrony ludności;

24.    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25.    upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26.    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27.    promocji i organizacji wolontariatu;

28.    pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29.    działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

a.      działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa;

30.    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31.    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

a.    rewitalizacji;

33.działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wykonujących działania w sferze pożytku publicznego.

 §7

 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1.        Doradztwo, poradnictwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów.

 2.        Wymiana doświadczeń poprzez wyjazdy zagraniczne.

 3.        Organizowanie różnego rodzaju szkoleń, spotkań tematycznych.

 4.Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele zbliżone do celów Stowarzyszenia.

5.    Współpraca z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

6.  Prowadzenie odpłatnej działalności umożliwiającej realizowanie poszczególnych celów.

7.        Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw podejmowanych dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

8.        Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dot. rodziny oraz lokalnej i państwowej polityki społecznej.

9.        Organizowanie seminariów, odczytów, wykorzystywanie wykwalifikowanej kadry.

10.    Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych.

11.    Udzielanie pomocy materialnej, organizacyjnej i szkoleniowej instytucjom zajmującym się rodzinami zagrożonymi i osobami niepełnosprawnymi.

12.    Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

13.  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

14.    Realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§8

Działalność określona § 7 w  może mieć charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny.

 §9

Stowarzyszenie może wspierać również działalność osób fizycznych i prawnych realizujących zadania i cele zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi niniejszym Statutem.

 §10

Środki na realizację zadań Stowarzyszenie czerpie z: korzystania z darowizn, spadków, składek członkowskich, dotacji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, odsetek bankowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie i ich prawa

 

§11

 Członkowie dzielą się na:

a)        zwyczajnych,

b)        wspierających,

c)        honorowych.

 

§12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§13

 Członek zwyczajny ma prawo:

1.        Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.        Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3.        Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4.        Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§14

 Do obowiązków członków należy:

1.Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.        Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.  Regularne opłacanie składek członkowskich lub regulowanie innych zobowiązań.

 

§15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający — osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.        Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.

2.        Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nie wywiązywanie się z innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

3.   Wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4.        Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego — osobę prawną.

5.        Śmierć członka.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§18

 Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zgromadzenie,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

 Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci, w czasie trwania kadencji, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1.   Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2.      Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.      Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

4.        Ustalenie wysokości składek członkowskich.

5.        Nadanie godności członka honorowego.

6.  Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7.        Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8.        Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9.        Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§21

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a)        z własnej inicjatywy,

b)        na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)        na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §22

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane jest przez prezesa, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 §23

 Do kompetencji Zarządu należy:

1.        Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.      Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

3.        Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4.        Sporządzanie sprawozdań z działalności.

5.        Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

6.        Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia

7.   Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§24

 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

1.    Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

2.  Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień

3.        Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.      Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

 Majątek Stowarzyszenia

 §25

 1.        Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.        Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a)        wpływy ze składek członkowskich,

b)        wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,

c)        dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

d)       wpływy z działalności statutowej,

e)  wpływy z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych Stowarzyszenia,

 f)         odsetki bankowe.

 3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5.    Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 Euro, również w przypadku więcej niż jednej operacji.

 §26

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu, upoważniony przez ten Zarząd.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa i sekretarza Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

 Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 ROZDZIAŁ VII

 Przepisy przejściowe i końcowe

§28

 1.     Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2.    Komitet Założycielski, w terminie 2 tygodni od zawiadomienia przez sąd rejestrowy o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, zwoła pierwsze Walne Zgromadzenie

3.        Członków w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu miesiąca od jego wyboru, zawiadomi sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie i miejscu zamieszkania członków oraz wskaże adres siedziby Stowarzyszenia.