Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

 

§2

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. nr 20, póz. 104/ i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

§3

Terenem działania jest obszar Polski. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Pleszewie.

 

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§5

 

 1. Działanie Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§6

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc rodzinom zagrożonym i osobom niepełnosprawnym udzielana bezpłatnie, a w szczególności:

 

 1. Wprowadzanie przejętych z zagranicy nowych metod i form rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych.

 2. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Udoskonalenie Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez wprowadzenie nowych metod i sposobów pracy , powiększanie i modernizacja poszczególnych pracowni.

 4. Zakup nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji leczniczej — współpraca z zagranicą.

 

 1. Tworzenie i prowadzenie zakładów aktywizacji zawodowej.

 2. Objęcie terapią leczniczą i edukacją dzieci niepełnosprawnych już w wieku przedszkolnym wczesna interwencja.

 3. Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

 4. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii leczniczej i edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

 5. Tworzenie programów celowych dla stworzenia szerszego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

 6. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie powiatu.

 7. Pomoc fachowa w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci z rodzin zagrożonych.

 8. Tworzenie wolontariatu dotyczącego pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą w rodzinach patologicznych.

 9. Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom zagrożonym.

 10. Wielopłaszczyznowa integracja obywateli jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności instytucji pomocy społecznej z podobnymi jednostkami Krajów Unii Europejskiej.

 11. Dowożenie niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej przy użyciu własnych środków transportu.

 12. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

 13. Kompleksowa pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy.

 14. Kompleksowa pomoc  osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 15. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy, zagrożonych utratą pracy i wykluczeniem społecznym.

 16. Kompleksowa pomoc osobom starszym, w tym w szczególności ich aktywizacja społeczna.

 17. Rozwój wolontariatu.

 18. Aktywizacja osób i rodzin zamieszkujących tereny wiejskie.

 19. Upowszechnianie i ochrona praw osób i grup defaworyzowanych (kobiety, seniorzy, osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, mniejszości).

 20. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 21. Działalność na rzecz rozwoju sektora pozarządowego.

 22. Wspieranie rodzicielstwa zastępczego.

 23. Profilaktyka w zakresie uzależnień.

 24. Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

 

 1. Propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, również spółdzielczości socjalnej poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących spółdzielni socjalnych,

 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 

29.Działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna skierowana do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.:

 

 1. przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,

 2. budowania partnerstw lokalnych,

 3. rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej.

 

 

§7

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

 1. Doradztwo, poradnictwo, pomoc w nawiązywaniu kontaktów.

 2. Wymiana doświadczeń poprzez wyjazdy zagraniczne.

 3. Organizowanie różnego rodzaju szkoleń, spotkań tematycznych.

 4. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele zbliżone do celów Stowarzyszenia.

 5. Współpraca z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

 6. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizowanie poszczególnych celów.

 7. Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw podejmowanych dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 8. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dot. rodziny oraz lokalnej i państwowej polityki społecznej.

 9. Organizowanie seminariów, odczytów, wykorzystywanie wykwalifikowanej kadry.

 10. Gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych.

 11. Udzielanie pomocy materialnej, organizacyjnej i szkoleniowej instytucjom zajmującym się rodzinami zagrożonymi i osobami niepełnosprawnymi.

 12. Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

 

§8

Stowarzyszenie może wspierać również działalność osób fizycznych i prawnych realizujących zadania i cele zgodne z celami Stowarzyszenia określonymi niniejszym Statutem

 

§9

Środki na realizację zadań Stowarzyszenie czerpie z działalności usługowej, korzystania z darowizn, kredytów, spadków, składek członkowskich i z ofiarności publicznej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie i ich prawa

 

 

§10

Członkowie dzielą się na:

 

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§13

Do obowiązków członków należy:

 

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Regularne opłacanie składek członkowskich lub regulowanie innych zobowiązań.

 

§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający — osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.

 

 1. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nie wywiązywanie się z innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

 2. Wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

 1. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego — osobę prawną.

 2. Śmierć członka.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym łub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci, w czasie trwania kadencji, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Uzupełnienia dokonuje się spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

 

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

 

 1. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

 2. Nadanie godności członka honorowego.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§21

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane jest przez prezesa, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

 2. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

 3. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia

 4. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

 

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień

 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§24

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 

 1. wpływy ze składek członkowskich,

 2. wpływy z ofiarności publicznej,

 3. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

 4. wpływy z działalności statutowej,

 5. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

§25

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu, upoważniony przez ten Zarząd.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa i sekretarza Zarządu

 

 

ROZDZIAŁVI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§27

 

 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 2. Komitet Założycielski, w terminie 2 tygodni od zawiadomienia przez sąd rejestrowy o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, zwoła pierwsze Walne Zgromadzenie

 3. Członków w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu miesiąca od jego wyboru, zawiadomi sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie i miejscu zamieszkania członków oraz wskaże adres siedziby Stowarzyszenia