Nie tylko leki leczą – aktywność osób z niepełnosprawnością

Nie tylko leki leczą – aktywność osób z niepełnosprawnością

Projekt pn. Nie tylko leki leczą – aktywność osób z niepełnosprawnością ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Problem, który został zauważony w lokalnej społeczności to problemy w funkcjonowaniu w środowisku osób z niepełnosprawnościami. W opracowaniach dotyczących niepełnosprawności najczęściej wskazywanymi problemami są: samotność, choroba, życie w ubóstwie czy też poczucie nieprzydatności. Innym problemem, z którym bardzo często się spotykamy są problemy finansowe i niemożność zapewnienie sobie możliwości korzystania z różnych form rehabilitacji. Osamotnienie i niskie poczucie wartości powodują też to, że osoby te trudno zmobilizować do wyjścia z domu i angażowania się w życie lokalnej społeczności stąd należy mieć wszystkie te aspekty oferując pomoc i wsparcie. Miejscem realizacji zadania był powiat pleszewski oraz jarociński. W powiecie pleszewskim wykorzystano bazę lokalową m. in. Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Dziennego Domu Senior + w Kwileniu, sali wiejskiej w Czerminie, w powiecie jarocińskim m. in. sale w Jarocińskim Ośrodku Kultury, kina Echo. Wszystkie miejsca są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Grupę docelową stanowiło 96 osób z niepełnosprawnościami potwierdzone stosownymi dokumentami zamieszkującymi teren powiatu pleszewskiego lub jarocińskiego, którzy byli zmotywowani do udziału w projekcie. Nie określaliśmy dolnej i górnej granicy wieku ponieważ z części zadań będą mogły korzystać osoby w różnym wieku, projekt miał na celu również integrację stąd ważne jest, aby osoby te były w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk. Osoby z niepełnosprawnościami możemy również zaliczyć do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwiązaniem problemów, o których wspomniano na wstępie wydało się opracowanie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami polegającego na takim dobraniu form pomocy i wsparcia, aby pozwoliła tym osobom poprawić zdrowie oraz włączyć w życie lokalnej społeczności. Bardzo często też sama integracja ma bardzo duże znaczenie ponieważ pozwala spotkać się wspólnie z osobami borykającymi się z podobnymi problemami po to, aby być dla siebie wsparciem, wymienić się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi (1)

Comments are closed