Możemy więcej — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim

Możemy więcej — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Możemy więcej — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim i pleszewskim” Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i PCPR w Gostyniu.

Do konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r. zostało zgłoszonych kilkaset projektów z całego kraju.

Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły wstępną ocenę formalną i merytoryczną wszystkich nadesłanych ofert konkursowych, a następnie przesłały maksymalnie po 11 najwyżej ocenionych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Konkursowa Ministerstwa dokonała oceny formalnej i merytorycznej łącznie 91 ofert i wybrała ostatecznie 46 projektów do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazło się 17 jednostek samorządu terytorialnego, 17 stowarzyszeń, 9 fundacji oraz 3 kościelne osoby prawne.

Na pierwszym miejscu, w grupie projektów z najwyższą możliwą punktacją, znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” z Powiatu Gostyńskiego. Współrealizatorami projektu są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Celem projektu jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi — osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Projekt obejmuje wiele działań, którymi zostanie objętych łącznie prawie półtora tysiąca osób. Działania zostaną zrealizowane w pięciu obszarach:

1.         W ramach aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi odbędą się: — wyjazdy terapeutyczno-aktywizujące; — warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności sprzyjające usamodzielnianiu oraz podnoszące samoocenę; — działania wspierające rehabilitację społeczną dzieci; — różne formy aktywności uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi i mającą na celu usprawnienie, zapobieganie bierności, nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego; — imprezy rekreacyjne; — innowacyjne formy spędzania czasu wolnego jako alternatywa dla powszechnie przyjętych form pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; — treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz treningi budżetowe.

2.         W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane będą środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin:  - warsztaty zajęć twórczych; — indywidualne zajęcia wspierające rozwój dzieci; — mobilny punkt porad specjalistycznych.

3.         W ramach upowszechnienia wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin odbędą się: — konferencja szkoleniowa „Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” dla rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów; — konferencja podsumowująca projekt i promująca jego efekty; — szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

4.         W ramach integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym realizowane będą nowe formy i metody wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: — zajęcia dbania o własny wizerunek i poprawy swojej samooceny; —  treningi umiejętności interpersonalnych w formie wyjazdów do galerii handlowej;  - wyjazdy turystyczne; — pikniki integracyjne; -  integracyjny turniej ponadpowiatowy w bule; — wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym; — Festiwal Kultur.

5.         Obszar wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi obejmie: — zajęciarodziców z dziećmi,  - szkolenia, kursy i warsztaty o różnej tematyce dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym; — warsztaty dla rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu będą całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie (wolontariat pracowniczy) i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” z Gostynia i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz innych, pozyskanych w ramach projektu.

Źródło: St. DZIECKO

Comments are closed