Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie pleszewskim i gostyńskim (główne obszary realizacji działań w ramach systemu) oraz w sąsiednich powiatach leszczyńskim, rawickim i kościańskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych.

Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi

a)   Formy aktywności uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi:

-      Realizacja zajęć usprawniających na basenie.

-      Rehabilitacja w formie stacjonarnej.

b)   Imprezy rekreacyjne służące rozwojowi i aktywności społecznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi

-      Integracyjne spotkanie Andrzejkowe.

-      Wyjścia do lokalnego kina.

-      Wyjazd do teatru.

-      „Poznajemy Polskę i okolice” – wycieczka turystycznych.

-      Turniej Kręglarski dla osób niepełnosprawnych.

-      Zajęcia aktywizujące na kręgielni.

-      Ponadpowiatowy turniej gry w bule – promocja sportu dedykowanego dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi.

c)     Warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły ich do usamodzielnienia

-      Szkolenie  „Trening umiejętności społecznych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

a)   Szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi

-      Szkolenie dla kadry.

-      Szkolenie „Trening umiejętności społecznych”.

-      Mobilny punkt porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi.

b)   Upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców

-      Kampania promująca działalność ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

-      Konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”.

-      Konferencja prasowa dla uczestników i wydanie biuletynu podsumowującego projekt.

-      Konferencja podsumowująca projekt wraz z wystawą fotograficzną.

  1. 3.   Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym

1)     Wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym

-      Wystawa twórczości oraz przegląd twórczości.

2)    Pikniki mające na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym

-      Piknik rodzinny otwierający projekt  wraz z towarzyszącym mu ponadpowiatowym turniejem w bule.

Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

a)   Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym

-      Warsztaty dla rodziców dzieci autystycznych i z porażeniem.

-      Warsztaty dla rodziców i opiekunów, podnoszące ich kompetencje i umiejętności praktyczne we wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. „Związki uczuciowe i seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  2. Nauka zajęć integracyjnych.
  3. Relaksacja w życiu osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie zajęć wędkarskich.

Działania w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

MRPIPS

Comments are closed