Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych poprzez:

-          organizację warsztatów rozwijających rozwój zainteresowań i umiejętności,

-          rozwój aktywności uwzględniających indywidualne zainteresowania,

-          organizację imprez rekreacyjnych,

-          planowanie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu,

-          poszerzenie oferty środowiskowych form wsparcia,

-          upowszechnianie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego,

-          podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych,

-          działania mające na celu integrację osób z zaburzeniami i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,

-          organizację spotkań prezentujących twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi,

-          organizację spotkań terapeutycznych mających na celu wzmocnienie oraz poprawę relacji członków rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi, oraz organizację kursów podnoszących kwalifikację kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

-          zorganizowanie wyjść do lokalnego kina — dla 100 osób w powiecie gostyńskim;

-          realizacja zajęć usprawniających na Pływalni Na Fali w Gostyniu dla grupy 20 osób;

-          zajęcia aktywizujące — usprawniające na bowlingu w Gostyniu – dla grupy 100 osób;

-          piknik mający na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym połączony z wojewódzkim turniejem gry w bule (promocja sportu dedykowanego dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi) — 200 uczestników projektu oraz zaproszonych gości;

-          festiwal kultur– 250 osób plus zaproszeni goście będzie uczestniczyło w spotkaniu mającym na celu prezentację twórczości osób niepełnosprawnych skupionych w różnych ośrodkach;

-          3 szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (poszukiwanie nowych metod pracy, wdrażanie nowatorskich elementów z zakresu aktywizacji i terapii osób niepełnosprawnych pozwali na rozwój
i poszerzenie oferty skierowanej do tej grupy);

-          uruchomienie mobilnego punktu porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi (po 20 h dyżuru psychologa, terapeuty środowiskowego, pracownika socjalnego w kilku różnych miejscowościach na obszarze powiatu gostyńskiego);

-          upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców poprzez zorganizowanie konferencji szkoleniowej oraz konferencji podsumowującej projekt wraz z wystawą fotograficzną;

-          szkolenia i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym;

warsztaty dla rodziców i opiekunów, podnoszące ich kompetencje i umiejętności praktyczne we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi. (Nauka zajęć integracyjnych w 3 miejscowościach w powiecie gostyńskim).

 

Działania w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

MRPIPS

Comments are closed