Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich

Zadania realizowane w ramach projektu polegały na: podnoszeniu wiedzy i umiejętności personelu służb społecznych z terenu powiatu pleszewskiego, prowadzeniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (socjalnego), organizacji Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich oraz Mobilnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich. Z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich świadczonych w Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich oraz w trakcie Mobilnych Dni skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy (kobiety i mężczyźni) powiatu pleszewskiego, jeżeli: nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stać ich na korzystanie z płatnej porady prawnej, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują konsultacji i porady prawnej i obywatelskiej. Dodatkowo zostaną przeszkoleni pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego z tematyki związanej z poradnictwem prawnym z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy, w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji / repatriacji, zadłużenia / finansowych. Działania w ramach projektu „Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

th

CPPiO

CPPiO_radca  CPPiO_pracownik socjalny

Podnoszenie  wiedzy i umiejętności pracowników służb społecznych

08 czerwca 2015 roku oraz 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie odbyło się szkolenie dla 17 pracowników służb społecznych pracujących na terenie powiatu pleszewskiego w ramach Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Na szkolenie zostali zaproszeni pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Podczas 12 godzinnego szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:  wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym, procedura dowodowa, umorzenie postępowania administracyjnego, zakres obowiązków kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, prawne aspekty upubliczniania zdjęć podopiecznych, postępowanie wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, decyzyjność w sprawach zdrowotnych dotyczących wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zbiory wymagające zgłoszenia przez ośrodek pomocy społecznej do GIODO, świadczenia socjalne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, prawo pracy i zatrudnienia.

Szkolenie wolontaryjnie poprowadził prawnik – aplikant radcowski Pan Mateusz Biadała.

3

2

1

4

Comments are closed