Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014

 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach umowy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu prowadzi dystrybucję żywności dla osób najbardziej potrzebujących w formie paczek– FEAD 2014 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa .

Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest wsparcie  osób i rodzin podlegających  deprywacji materialnej i polega na pomocy żywnościowej, która zaspokoi ich podstawowe potrzeby w tym zakresie. Jest to najbardziej wymierne wsparcie osób potrzebujących, bowiem są to artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie domowym. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby i rodziny będą mogły przeznaczyć na inne potrzeby.

Program jest krajowym programem operacyjnym pomocy żywnościowej i/lub podstawowych produktów konsumpcyjnych. Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową będzie oferować jeszcze działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których  skierowana jest pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- bezrobotni,

–migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

OPR (Bank Żywności) i OPL (organizacje) uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

Ośrodki pomocy społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody.

- OPR (Bank Żywności) i OPL (organizacja) mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

Dla każdego zgłoszonego podopiecznego przewidziana jest paczka żywnościowa składająca się z następujących produktów:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
  • olej rzepakowy  – 1 opakowanie jednostkowe
  • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

Produkty będą wydawane w terminie ustalonym indywidualnie z Bankiem Żywności w  Poznaniu, jednak nie później niż do 23.01.2014. Stowarzyszenie zobowiązane jest do  przekazania paczek osobom potrzebującym do 31 stycznia 2015r.

1 2 34

Comments are closed