PORA NA SENIORA

PORA NA SENIORA projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+“ na lata 2021 — 2025.

Projekt realizowany od 01 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Działania podejmowane na rzecz osób w wieku 60+ przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oparte są na wieloletnim doświadczeniu a także poparte analizą danych statystycznych jak i dokumentami strategicznymi. Seniorzy bardzo często zostają niesłusznie wykluczeni z życia lokalnej społeczności, często wycofują się sami, bo myślą, że nie mają prawa już prawa spełniać marzeń, realizować swoich pasji, ale właściwie dlaczego?

Bo nie wypada?

Bo wstydzą się mówić o tym, co chcieliby zrealizować?

Boją się ośmieszenia?

Bardzo ważne dla nas jest to, aby zmienić taki sposób myślenia, chcielibyśmy, aby projekt wzbudzał uśmiech na twarzy, aby nie stygmatyzował osób starszych jako tych bezradnych stąd nazwy zadań będą, przewrotne, radosne, takie jak cały ten projekt.

 1. „Niezłe ziółka“ — cykl zajęć na temat obejmujących poszerzenie wiedzy na temat roślin, ziół dostępnych w naszym otoczeniu
 2. „Lecimy w kulki“ — cykl zajęć na kręgielni
 3. „Taniec igły z nitką“ — cykl zajęć manualnych oraz rękodzielniczych
 4. „Przyda się“ — cykl zajęć nadających drugie życie różnym artykułom zmieniając przy tym ich pierwotne zastosowanie
 5. „Stół zdrowia“ — cykl zajęć mających na celu omówienie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 6. „Odkurzone piosenki“ — organizacja spotkań integracyjnych
 7. „Sztuka Cię szuka“ — organizacje wyjazdów na wydarzenia kulturalne oraz do kina
 8. „Ryba w wodzie“ — zajęcia na basenie

Projekt skierowany jest do 100 osób zamieszkujących teren powiatu pleszewskiego lub ościenne w szczególności do mieszkańców gmin wiejskich oraz miejsko — wiejskich w wieku powyżej 60 roku życia. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

U osób starszych bardzo często zauważamy obniżony nastrój stąd chcielibyśmy, aby przekonać Seniorów do tego, aby obudzili się z motywacją a zasnęli z satysfakcją.

W 2019 roku województwo zamieszkiwało 715 145 osób w wieku poprodukcyjnym. Rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w populacji – wielkopolskie społeczeństwo starzeje się (2016 – 18,8%, 2017 – 19,4%, 2018 – 19,9%, 2019 – 20,4%). W grupie osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowanie przeważają kobiety (67% tej subpopulacji). Przewaga liczebna kobiet wzrasta wraz z przechodzeniem do kolejnych grup podeszłego wieku (nadumieralność mężczyzn i zróżnicowanie parametrów trwania życia). Według prognoz GUS dot. stanu ludności w województwie wielkopolskim w latach 2013–2050 liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 116,7%, a osób w wieku 80 lat i więcej o 168,4%.Jednym z wyzwań systemowych będzie wysoki udział osób 80 lat i więcej w populacji osób starszych – podwójne starzenie się społeczeństwa. Pomimo to, region Wielkopolski będzie jednym z najmłodszych w kraju.

Niwelowanie problemu samotności i osamotnienia seniorów. Samotność osób starszych to jedno z największych wyzwań, z którym mierzą się one na co dzień i z którym będzie musiał się zmierzyć system wsparcia społecznego. Niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a odsetek ten istotnie wzrasta wśród osób powyżej 80. roku życia. Uczucia samotności doświadczają najczęściej osoby mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach, przede wszystkim owdowiałe kobiety.

Problemy z jakimi najczęściej mierzą się osoby starsze to:

 • problemy zdrowotne (55%),
 • utrata bliskich (46%),
 • zakończenie życia zawodowego (28%),
 • samotność/izolacja (17%),
 • brak pieniędzy (14%),
 • utrata samodzielności (13%),
 • nuda (13%),
 • brak poczucia bezpieczeństwa (12%)
 • oraz poczucie bycia niepotrzebnym (10%).

Społeczne konsekwencje osamotnienia to przede wszystkim: pogorszenie stanu zdrowia, większe ryzyko depresji (na depresję cierpi 15%-30% osób w wieku powyżej 65 roku życia) czy podatność na uzależnienia. Dużym wyzwaniem dla samorządów jest zlokalizowanie takich osób na terenie gminy i zorganizowanie im adekwatnego wsparcia.

Jednym z narzędzi do przeciwdziałania samotności/osamotnieniu jest metoda OSL (organizowanie społeczności lokalnej), która ma na celu budowanie więzi sąsiedzkich i uwrażliwienie otoczenia na kwestię seniorów, co przekłada się na skuteczniejsze monitorowanie i reagowanie.

Wybrane do realizacji zadania poprzedzone było spotkaniami i rozmowami z Seniorami jakiego wsparcia oczekują. W wyniku tych konsultacji wybrano uniwersalne formy wsparcia, w których może uczestniczyć większość osób ponieważ nie są obarczone wykluczeniem osób, które mają ograniczoną sprawność, np. podczas warsztatów będą wykonywać zadania w swoim tempie oraz przy pomocy i wsparciu osób prowadzących.

Dzięki współpracy z osobami starszymi z terenu powiatu pleszewskiego na etapie planowania projektu mogliśmy zidentyfikować problemy z jakimi borykają się osoby starsze, określić cele do zrealizowania a także rezultaty i to wszystko zaowocowało stworzeniem realnego do realizacji projektu odpowiadającego na potrzeby osób starszych jako beneficjentów proponowanego wsparcia.

Ważne, aby zaznaczyć jeszcze to, że osoby z terenów wiejskich bardzo często mają problemy w zaadoptowaniu się w nowych miejscach i sytuacjach. Projekt ma na celu wsparcie na tej płaszczyźnie w tym trening zachowania się w nowym miejscu, odnalezienia się w nowej sytuacji, przestrzeni ale także możliwość wyjazdów na które sami nie są w stanie sobie pozwolić. Strach przed zmianą oraz ograniczenia w poruszaniu się w nowym miejscu a także brak możliwości dojazdu są barierą, której nie są w stanie pokonać. Wyjście poza miejsce zamieszkania, wśród osób, które znają to możliwość dowartościowania się oraz pielęgnowania wspomnień, do których będą wracać z sentymentem.

 

aktwni

 

Całkowita wartość projektu 88 750,00 zł. Kwota dofinansowania 80 000,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE

http://scr-pleszew.pl/niezle-ziolka/

Informacja o projekcie –1

Niezłe ziółka — 1

Niezłe ziółka — 2

Taniec igły z nitką — 1

Sesja zdjęciowa — 1

Niezłe ziółka — 3

Taniec igły z nitką — 3

Przyda się  — 1

Taniec igły z nitką — 4

Informacja o projekcie — 2

Informacja o projekcie — 3

Informacja o projekcie — 4

Informacja o projekcie — 5

Niezłe ziółka — 5

Informacje o projekcie — 6

Taniec igły z nitką — 5

Taniec igły z nitką — 6

Przyda się  — 2

Lecimy w kulki — 1

Lecimy w kulki-2

Stół zdrowia — 1

Lecimy w kulki — 3

Przyda się — 3

Sztuka Cię szuka — 1

Stół zdrowia — 2

Lecimy w kulki — 4

Lecimy w kulki — 5

Odkurzone piosenki — 1

Odkurzone piosenki — 2

Odkurzone piosenki — 3

Odkurzone piosenki — 4

Odkurzone piosenki — 5

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02BfQ2sDuQ5A4NjgKstpkGHoq6VDXY6o2if2PpTCEVWzzL5UZ2gjT5oXiJ5KPMpk9fl

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid0265NW5uc5boVoy1Gv1TbjnkaQpfeSdkRpzi5RobZhdFftGogpZd9mNYvaWdcC8g1jl

https://zpleszewa.pl/wiadomosci/10-lecie-klubu-seniora-w-czerminie-zdjecia/bnu0HvkVgOHZAedY8o6g?fbclid=IwAR3EYF4UIyZOJgF8XEwNf6nsCai-_nX7vyxBqmapP9zHAYhj4YAkEKwSLdk

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02YJEQTVgduzmYHCPoHeXjzfL6FG3g4ZvKtjnixa3MHRUTHP9UfCideoXRJ5apv1kEl

https://zpleszewa.pl/wiadomosci/dzien-seniora-2022-w-choczu-zdjecia/2BLkCc3LniwtjnLnB0vl?fbclid=IwAR3bfZcOmHW5NowjJX4NEYPpRY8E4FexIYhUGbA4rp7fR8QyNUhDSdjPYog

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid0tPcYQ9ik955GR1dUv2Xmyf7c1pgvipNRVW8ufQg3Q1q6hUYhXdnsansc1NcHRVAol

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02rrpniADowd5E2Wq7UhWAjvHFgYcXwWiqqsqUoB9fs3QHUkHPupFkXQKAT2bKhgxZl

https://www.facebook.com/watch/?v=664774601671613

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02DXJD5TajJaRxpJN9sVQB6gCzjtEBjtVnFxzRSXZUnNkRoP78Y6HagFrqcmofgwA7l

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02dbL7UAMnegiVpL8g2nBChzvkmHywwSmD3WsCjxn5ZBg3UYRMk1GweuYWn6EN6oKxl

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid02n5Kd1BSUxLLvGzrtXd3ud2PCWVxBZAzsQe7UALmnKdsNAKjJUs5ByoH1WwjkWfmUl

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid0ismu653Z5zFdt36BC9FEV5QGJfYTthyofUbXUzB2CU2ym4hB3R5VdQgWGi7oDYw1l

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid0nMGUMzXjvzSmZbEbrKDyLWcRPz6uR5tygmSGwL1SZZHjdnwxBFEu8T7JQ5Wkgo1ql

https://www.facebook.com/SCRPleszew/posts/pfbid0NaVNTK15GKMZeXMoxfhRqbHpxTmVic5q8qMQmiooTsXDHdAn5ErQCmqpWjMDxphwl