Akademia Rozwoju Osobistego

Akademia Rozwoju Osobistego

Projekt pn. „Akademia Rozwoju Osobistego” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  będących w 2019 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt był odpowiedzią na zauważany w społeczności stosunek do osób z niepełnosprawnością. Integracja jest niejako kolejnym etapem tych zmian. Wyraża się to przez akceptację i dostrzeganie miejsca ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie, w dostrzeganiu ich potrzeb życiowych, zawodowych, edukacyjnych. Społeczna integracja osób z niepełnosprawnością napotyka na różnego rodzaju bariery tkwiące w otoczeniu cywilizacyjnym, w środowisku społecznym, w sferze kulturowych wartości i sposobów zachowania się ludzi oraz w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Bariery społeczne, przez które rozumiemy negatywne postawy oraz przesady w stosunku do osób niepełnosprawnych – powodują ograniczenia ich uczestników w życiu społecznym, aktywności i pełnienia różnych ról oraz wyznaczania dla nich wąskiego wachlarza zawodów i stanowisk pracy. Upowszechnianie idei społecznej integracji złagodziło bariery społeczne tkwiące w różnych środowiskach. Od kilku lat organizowane są w naszym kraju różnego rodzaju akcje mające na celu integrację osób z niepełnosprawnością z osobami sprawnymi oraz pozwalające osobom sprawnym poznać chociaż w niewielkiej części niedogodności i ograniczenia, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Projekty o szerszym lub węższym zasięgu, podejmowane w celu łamania barier między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi, pozwalają na stopniową integrację tych osób na różnych płaszczyznach życia społecznego. Potrzeby osób niepełnosprawnościami są takie same, jak osoby pełnosprawnej. Wymagają one jedynie większej, a czasami i częstszej pomocy w ich zaspokajaniu, co uzależnione jest od rodzaju i zakresu niepełnosprawności. Osobom z niepełnosprawnością przysługują takie same prawa, jak wszystkim innym obywatelom. Pierwszy paragraf Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, że „wszystkie ludzkie istoty są wolne i równe pod względem godności i praw. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie społeczeństwa powinny szanować odmienność w swoich społecznościach oraz starać się zapewnić osobom niepełnosprawnym pełnię praw człowieka: cywilnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych — gwarantowanych w rozmaitych międzynarodowych Konwencjach, w Traktacie Unii Europejskiej i konstytucjach poszczególnych krajów.“

logo-04

Comments are closed